هیات علمی و اساتید حکیم فردوسی

مینا شهیدی

امور مالی

مینا شهیدی

امور مالی

شیلا نجفی

مدیریت بازرگانی

شیلا نجفی

مدیریت بازرگانی

محمد حسین امیری

مدیریت مالی

محمد حسین امیری

مدیریت مالی

مریم محمد وند

روابط عمومی و تشریفات

مریم محمد وند

روابط عمومی و تشریفات

سید محمد حسن موسوی

حقوق تجارت بین الملل

سید محمد حسن موسوی

حقوق تجارت بین الملل

شهرزاد شریفی نیا

مدیریت بانکی

شهرزاد شریفی نیا

مدیریت بانکی

محمد احمد رضایی

اساتید مدیریت

محمد احمد رضایی

اساتید مدیریت

میترا محمدپناه

مدیریت بازاریابی

میترا محمدپناه

مدیریت بازاریابی

مهران جعفریان

مالی و سرمایه گذاری

مهران جعفریان

مالی و سرمایه گذاری

قباد محمدشیر

حسابداری

قباد محمدشیر

حسابداری

کریم شهروزی

مدیریت اجرایی

کریم شهروزی

مدیریت اجرایی

شهرام غفوری

بازرگانی

شهرام غفوری

بازرگانی