شهریه دوره ها را به شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام گروه آموزشی حکیم فردوسی واریز نمایید.

 

شماره حساب: 12385057133671

شماره شبا : IR90-0550-0123-8500-5713-3670-01

 

پرداخت الکترونیک شهریه